DomůKomentářeDiskuze s putinistou...

Diskuze s putinistou…

... aneb dialog dvou hluchých. Diskuze s Rusem, který je momentálně plně pod Putinovou propagandou, zatímco před 30 lety jsme se smáli stejným vtipům na Brežněva atd. Ne každý má možnost setkat se takhle přímo s výsledky propagandy na vzdělaného člověka s přístupem k informacím..

-

Už od doby komunistů mám dobrého známého, možná přítele, v Karélii. Vzdělaný člověk, docent na VŠ, v mém věku. Smáli jsme se stejným vtipům na Brežněva, měli jsme stejný názor na okupaci v roce 1968. Dnes se zcela míjíme, ať už při osobním setkání (naposledy cca před 3 lety v Drážďanech), tak přes WhatsUp. Měl přístup k našim informacím, dřív třeba DW a Euronews. Ale když mu došly argumenty, vždycky nakonec prohlásil že my máme svou pravdu a oni svou a kde je ta skutečná nikdo neví. Zcela převzal nihilistickou argumentaci Putina že pravda neexistuje.

Kopie naší diskuse s ním je podle mě velmi zajímavá, protože ne každý má možnost setkat se s tím takhle přímo. Proto z naší písemné diskuze vybírám nejzajímavější část – v ruštině a pro neznalé jsem doplnil i český překlad. Tak silné nervy a zajímavé čtení!

Rus: Судя по той информации, которой я располагаю (в том числе, неофициальной), цель России – не оккупировать Украину, а добиться, чтобы у России был неопасный сосед, не входящий ни в какие военные блоки, и после этого наша армия покинет Украину. Если хочешь, назови моё мнение пропагандой (это избавляет от необходимости задумываться и пытаться понять чужую позицию), но учти, что такой взгляд разделяют очень многие (по разным опросам такого взгляда придерживаются 50-70% граждан России). Для меня вопрос в том, почему высшее руководство России пришло к выводу, что ситуация сложилась так, что война стала наилучшим выходом? Не мог бы ты написать, как на этот вопрос отвечают в ЕС, США и НАТО? Мне хочется узнать и понять мнение противоположной стороны о мотивации России. (Soudě podle informací, které mám (včetně neoficiálních), cílem Ruska není okupovat Ukrajinu, ale zajistit, aby Rusko mělo bezpečného souseda, který není součástí žádného vojenského bloku, a poté naše armáda Ukrajinu opustí. Pokud chceš, označ můj názor za propagandu (odpadá tím nutnost přemýšlet a snažit se pochopit postoj někoho jiného), ale měj na paměti, že tento názor sdílí mnoho (podle různých průzkumů 50-70 % ruských občanů drží tento pohled). Pro mě je otázkou, proč nejvyšší vedení Ruska dospělo k závěru, že se situace vyvinula tak, že válka byla nejlepším východiskem? Mohl bys napsat, jak se na tuto otázku odpovídá v EU, USA a NATO? Chci znát a pochopit názor opačné strany na motivaci Ruska.)

EU: Путин дал ответ на вопрос много месяц назад: 1. Распад СССР он назвал величайшей геополитической катастрофой, а своей целью обозначил его восстановление. 2. Правительство Путина (в основном министр иностранных дел) во всех заявлениях декларирует «ограниченный суверенитет», что означает, что меньшие страны должны учитывать своих более крупных соседей, они не обладают полным суверенитетом. (Putin na otázku před mnoha měsíci odpověděl: 1. Rozpad SSSR označil za největší geopolitickou katastrofu a jeho cílem bylo obnovit ji. 2. Putinova vláda (většinou ministr zahraničí) deklaruje ve všech prohlášeních „omezenou suverenitu“, což znamená, že menší země musí brát ohled na své větší sousedy, nemají plnou suverenitu.)

Rus: Вы верите, что при жизни Путина возможно достижение такой цели военным путём? То есть верите, что он совершенно невменяемый человек? (Věříte, že za života Putina je možné dosáhnout takového cíle vojenskými prostředky? Takže věříte, že je to úplně šílený člověk?)

EU: Да, я считаю, что это его цель. Все его шаги указывают на это. (Ano, věřím, že to je jeho účel. Všechny jeho kroky tomu nasvědčují.)

Rus: Если ваши государственные структуры думают так же, тогда истеричная реакция вполне объяснима. (Pokud vaše vládní struktury uvažují stejně, pak je hysterická reakce celkem pochopitelná.)

EU: Не только руководящие структуры, но и люди. Я убежден в этом, как и Мартин. И как я писал, можно проследить, что Путин заявил об этом на конференции по безопасности несколько лет назад. (Nejen struktury vedení, ale i lidé. Jsem o tom přesvědčen. A jak jsem psal, lze vysledovat, že to Putin prohlásil na bezpečnostní konferenci před několika lety.)

Rus: Не помню, чтобы Путин говорил о воссоздании СССР-2 силовым способом, но он неоднократно высказывал сожаление о распаде СССР. Сожаление о распаде и желание возродить прошлое силой – это не одно и то же. Похоже, что вы приписываете Путину свои мысли. Это очень печально, я не ожидал такого наивного детского примитивизма. На мой взгляд, всё гораздо сложнее и причин, далеко не всегда лежащих на поверхности, много. Вот oднo. Вчера и сегодня были опубликованы документы, свидетельствующие о наличии на Украине 30 расположенных у границ России биологических лабораторий, финансируемых министерством обороны США, в которых реализовывались военно-биологические программы и проводились исследования с возбудителями смертельно опасных инфекций (биологическое оружие). Полагаю, что и об этом знала наша разведка, и это ещё один мотив. Кстати, как только возникла опасность приближения российских сил, была дана команда из США на уничтожение всех материалов и документов в этих лабораториях (доказательства представлены). (Nepamatuji si, že by Putin mluvil o obnovení SSSR-2 silou, ale opakovaně vyjádřil lítost nad rozpadem SSSR. Lítost nad kolapsem a touha oživit minulost silou nejsou totéž. Zdá se, že své myšlenky připisujete Putinovi. To je velmi smutné, nečekal jsem tak naivní dětský primitivismus. Podle mého názoru je vše mnohem složitější a existuje mnoho důvodů, které zdaleka neleží vždy na povrchu. Tady je jeden. Včera a dnes byly zveřejněny dokumenty, které ukazují, že poblíž ruských hranic na Ukrajině se nachází 30 biologických laboratoří financovaných americkým ministerstvem obrany, kde byly prováděny vojenské biologické programy a výzkum se smrtícími infekčními látkami (biologickými zbraněmi). Věřím, že naše rozvědka o tom věděla, a to je další motiv. Mimochodem, jakmile se objevilo nebezpečí přiblížení ruských sil, byl vydán příkaz ze Spojených států zničit všechny materiály a dokumenty v těchto laboratořích (důkazy jsou předloženy).)

EU: Это такая дурность которой верит только кто живёт в диктатуре, кде нет свободной журналистики и гражданского общества. Это видимо пропаганда для россиян. Ее конечно публиковали здесь. Для нас смешно. (To je taková hloupost, že tomu věří jen ten, kdo žije v diktatuře, kde není svobodná žurnalistika a občanská společnost. To je zřejmě propaganda pro Rusy. Samozřejmě to tu bylo zveřejněno. Pro nás je to vtip.)

Rus: Твоя наивность, Игорь, представляется удивительной. Списываю это на вашу пропаганду (как делаешь ты, когда ответа нет). Я верю документам, которые я вижу своими глазами. Для справки: давно известно о наличии таких лабораторий в Грузии, Казахстане и других странах на границах России и Китая. Понятно, что вам об этом ваши СМИ не сообщают. Но если ты чего-то не видишь, то это не значит, что этого нет. (Tvoje naivita, Igore, vypadá úžasně. Přičítám to vaší propagandě (jak se to dělá, když nejsou argumenty). Věřím dokumentům, které vidím na vlastní oči. Pro informaci: přítomnost takových laboratoří v Gruzii, Kazachstánu a dalších zemích na hranicích Ruska a Číny je již dlouho známá. Je jasné, že vaše média vás o tom neinformují. Ale to, že něco nevidíte, neznamená, že to neexistuje.)

Eu: 1. Ты наверно эабыл, что тут нет центральный СМИ. Каждый пишет свободно. 2. Доказать что не случилось трудно. Это принцип русской пропаганды. Как ты докажешь что не случилось что в Сибири приземлился корабль из Марта? 3. Украина была в последнее время совсем свободная. (1. Asi jsi zapomněl, že tu není žádné centrální médium. Každý píše svobodně. 2. Je těžké dokázat, že se to nestalo. To je princip ruské propagandy. Jak například prokážeš, že nepřistála kosmická loď z Marsu na Sibiři? 3. Ukrajina je v poslední době zcela svobodná.)

Rus: 1. Наивна вера твоя! Но верь, если нравится. 2. То, что я вчера написал, доказано документально. Опровержения не вижу (когда тебе возразить нечего, ты очень любишь ответы не по существу). Если ты своими глазами не видел биолабораторий и сосредочения ВСУ – познакомься с опубликованными Россией документами. 3. Пребывание под полным американским контролем – это и есть свобода и независимость? (1. Naivní je tvá víra! Ale věř, jestli chceš. 2. Co jsem napsal včera, je zdokumentováno. Nevidím důkaz proti (když není co namítat, máte opravdu rádi odpovědi, které nejsou k věci). Pokud jste na vlastní oči neviděli ani biolaboratoře ani soustředění Ozbrojených sil Ukrajiny, seznamte se s dokumenty zveřejněnými Ruskem. 3. Být pod plnou americkou kontrolou – je to svoboda a nezávislost?)

EU: У нас нет ни РосКомНадзора, ни чего другого. Эта дискуссия более бесполезна. (Nemáme ani RosKomNadzor, ani nic jiného. Tato diskuse již není užitečná.)

Rus: А по существу ты ничего не можешь ответить? (Fakt neumíš nic odpovědět?)

EU: Все, что я хотел, я уже написал. Ерунда не может быть опровергнута. Достаточно использовать опыт. Исходя из опыта, я не верю российским доказательствам. Были и доказательства того, что российские войска не вторгались в Крым – а что было фактом, да? Я всегда буду больше верить тому, что такое не скроешь, чем русским доказательствам. (Vše, co jsem chtěl, jsem již napsal. Nesmysl nelze vyvrátit. Stačí používat zkušenosti. Na základě zkušeností ruským důkazům nevěřím. Existovaly také důkazy o tom, že ruské jednotky nenapadly Krym – a jaká byla skutečnost, že? Vždy budu více věřit tomu, co nelze skrýt, než ruským důkazům.)

Přidejte si ParlamentníZprávy.cz ke svým zdrojům na Seznam.cz nebo Google News.

Igor Luhan
Igor Luhan
Úvahy technokrata: Otázky Proč?, hledání motivace, to není vlastní jen vědcům a technikům, ale tím je třeba se zabývat stále.